Projecte Lingüístic

La llengua catalana és la llengua vehicular de referència de l’aprenentatge però garantim el domini de les dues llengües oficials en acabar l’ensenyament obligatori.

 

 

 


La competència plurilingüe capacita l’adquisició i la utilització de diferents competències en diferents llengües, amb diferents graus de domini i per a diferents funcions.


EDUCACIÓ PLURILINGÜE per tal de:

  • Coordinar l’ensenyament de totes les llengües del sistema per augmentar-ne la coherència, i focalitzar la dimensió lingüística de totes les matèries.
  • Promoure un ensenyament en què l’aprenent desenvolupa un grau de domini heterogeni de les llengües i adquireix competències interculturals.
  • Gestionar l’ensenyament de les llengües de manera que es garanteixi el màxim de cohesió entre les diferents etapes educatives.
  • Facilitar l’aprenentatge de diferents sistemes lingüístics des d’una perspectiva de reforç recíproc, aprofitant els avantatges en termes educatius d’una base comuna i compartida.
  • Promoure un aprenentatge actiu, profund, significatiu i vehiculat a través de totes les llengües.
  • Permetre la transferència d’aprenentatges entre llengües.
  • Dissenyar projectes de comunicació integrats que integrin el processament i la producció de textos en diverses llengües, i que siguin significatius i motivadors per a l’alumnat.
  • Reforçar competències clau per a l’alumnat del segle XXI (bàsiques, del pensament i personals), potenciant el treball cooperatiu i amb propostes didàctiques significatives que parteixin de situacions comunicatives autèntiques.