Equip Humà

ÒRGANS DE GOVERN

El Centre Escolar Empordà és una COOPERATIVA D’ENSENYAMENT i com a tal, defineix la identitat i l’estil educatiu del centre i en té la responsabilitat davant la societat, l’administració, les famílies, el professorat i el personal d’administració i serveis.

El Consell Rector de la Cooperativa és l’òrgan de representació i govern de la societat; és competent per establir les directrius generals d’actuació, amb subordinació a la política fixada per l’Assemblea General. Aquest està format per dotze membres, socis de la Cooperativa, que són elegits per l’Assemblea General.

L' Equip Directiu és l’òrgan ordinari de gestió de l’escola i té la missió específica de corresponsabilitzar-se del funcionament ordinari del centre i d’impulsar-ne l’acció educativa global.

El Consell Escolar és l’òrgan de govern col·legiat representatiu de la comunitat educativa i exerceix les seves funcions en el respecte als drets i deures dels alumnes i de les seves famílies, el professorat, el personal d’administració i serveis i la institució titular

ÒRGANS DE GOVERN

CONSELL RECTOR

President: Raquel Pérez 

Vicepresident: Josep Vilà

Secretari: Josep Moreno

Vocals: Cinto Berta

Xavi Falcó

Lluís Garcia

Jesús Minguez

Iolanda Sinyol

Gabriel Tomàs

Sebastià Turró

Anna Gayola Viñas (soci de treball)

Teresa Rodríguez (soci de treball)

Interventors: Lourdes Barceló

Josep Marès

Esther Mascorda

 

EQUIP DIRECTIU

Directora escola: Silvia Danés

Directora Pedagògica: Carme Condom

Cap d'estudis: Pasqual Juan

Coordinadora infantil: Anna Gayola Viñas

Coordinadora 1r, 2n i 3r primària: Núria Calatayud

Coordinadora 4t, 5è i 6è primària: Silvia Escofet

Coordinadora 1r i 2n ESO: Anna Gayolà Casanovas

Coordinadora 3r i 4t ESO: Rosa Carreras

Coordinadora Batxillerat: Àngels Borràs

Coordinadora Cicles formatius: Carme Condom

Cap de psicologia i orientació: Anna Currius

Coordinador innovació: Ernest Riera

Coordinador Fundació Tr@ms: Màrius Conchillo

 

 

CONSELL ESCOLAR

Directora escola: Silvia Danés

Representants de l'entitat titular: Xavi Falcó

Lluís García

Jesús Mínguez

Representants del professorat: Mª Pau Carrasco

Jordi Comas

Laura Valls

Màrius Conchillo (secretari consell)

Representant de famílies: Agnès Fàbregas

Júlia López

Mar Paniagua (AMPA)

Jordi Palós

Representant alumnes: Carla González

Representant PAS: Josep Mª Moradell

 

 

 

EQUIP DOCENT 20-21

 

 
 

PERSONAL PAS

ADMINISTRACIÓ I SERVEIS EQUIP DE CUINA EQUIP DE MONITORS EQUIP MENJADOR, NETEJA I MANTENIMENT

Mª Teresa Font

Clara Guitart

Josep Mª Moradell

Leroy Morante

Elena Ragolta

Frederic Requena

Nuri Rodeja

 

Yolanda Andrade

Rosi Andrade

Rosalia Estrada

Josep Ruíz

 

Paola Blanchon

Pol Conchillo

Isabel Chaparro

Susanna Laserna

Laura Lorenzo

Marta Martínez

Encarni Millan

Irina Requena

Claudia Rivera

 

 

 

 

Natalia González

Maribel Morcillo

Emi Nuñez

Pedro Pajuelo

Araceli Revidiego

Mònica Ruíz

Claudia Sastre

Thais Torner