Centre Escolar EmpordÓ

Calendari

Infantil

A la nostra escola a l’educació infantil volem contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social i cognitiu dels nens i nenes, proporcionant-los un clima i un entorn de confiança on se sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge. Els nens i nenes aprendran a ser i a actuar de forma cada vegada més autònoma; a pensar i a comunicar; a descobrir i a tenir iniciativa; a conviure i a habitar el món.

El nostre aprenentatge és significatiu i funcional: s’intenta sempre que el nen estigui motivat per aprendre. 

La lectoescriptura és primordial i per això donem molta importància a la interacció constant entre l’alumne i el mestre, què és qui fa de guia en aquest viatge tan enriquidor com és aprendre a llegir i escriure. A la nostra escola en l’ensenyament i aprenentatge de la lectoescriptura no usem un mètode únic i pur, tot i treballar, bàsicament, amb el mètode global o analític l’interrelacionem també amb el fonètic. Creiem que ambdós mètodes són complementaris i no oposats.

Totes les aules estan dotades amb PDI (pissarra digital interactiva) que s’utilitzen al servei de projectes per treballar els diversos aprenentatges, per expressar-se i comunicar-se. També reforcem el treball de les TIC amb una hora setmanal a l’aula d’informàtica.

Seguim el mètode d’estimulació primerenca de Glenn Doman : bits (unitats d’informació), música clàssica,  passeig pedagògic i psicomotricitat.

A través de bits, vocabulari i cançons fan deu minuts diaris de francès i dues sessions setmanals d’una hora cadascuna d’anglès.

El joc simbòlic el treballem a partir dels racons, espais concebuts per al joc i l’aprenentatge on s’ incorporen activitats, rols i materials que formen part de la vida quotidiana, i per tant, permeten evocar-la. El treball per racons fomenta l’autonomia i la responsabilitat de l’ infant associant el joc i l’aprenentatge.

L' última hora del dia la dediquem a la realització de diversos tallers: de lògica i raonament, d’expressió i comprensió verbal, de plàstica, jocs didàctics...

Els nens i nenes d’EI4 i EI5  realitzen durant l’últim trimestre de curs l’activitat de piscina (una hora setmanal).

La lectoescriptura és primordial i per això donem molta importància a la interacció constant entre l’alumne i el mestre, què és qui fa de guia en aquest viatge tan enriquidor com és aprendre a llegir i escriure.

 

A la nostra escola, en l’ensenyament i aprenentatge de la lectoescriptura, no fem servir un mètode únic i pur, tot i treballar, bàsicament, amb el mètode global o analític, l’interrelacionem també amb el fonètic. Creiem que ambdós mètodes són complementaris i no oposats.

 

El tipus de lletra que emprem per iniciar la lectoescriptura és la lletra de pal. La introducció del procés es fa a través del nom propi, i es va ampliant al nom dels altres nens/es de la classe, als noms dels objectes propers, etc.

 

Un cop adquirit el procés lecto-escriptor amb lletra de pal, el pas a la lletra lligada serà, per a l’infant, un procés senzill, perquè ja tindrà interioritzada la funcionalitat del llenguatge i la seva habilitat manual serà superior, ja que l’infant serà més gran.

 

 


treballant amb la pissarra digital
psimotricitat
treballant per projectes