Centre Escolar EmpordÓ

Calendari

?RGANS DE GOVERN

El Centre Escolar Empordà és una COOPERATIVA D’ENSENYAMENT i com a tal, defineix la identitat i l’estil educatiu del centre i en té la responsabilitat davant la societat, l’administració, les famílies, el professorat i el personal d’administració i serveis.

El Consell Rector de la Cooperativa és l’òrgan de representació i govern de la societat; és competent per establir les directrius generals d’actuació, amb subordinació a la política fixada per l’Assemblea General. Aquest està format per dotze membres, socis de la Cooperativa, que són elegits per l’Assemblea General.

L' Equip Directiu és l’òrgan ordinari de gestió de l’escola i té la missió específica de corresponsabilitzar-se del funcionament ordinari del centre i d’impulsar-ne l’acció educativa global.

El Consell Escolar és l’òrgan de govern col·legiat representatiu de la comunitat educativa i exerceix les seves funcions en el respecte als drets i deures dels alumnes i de les seves famílies, el professorat, el personal d’administració i serveis i la institució titular.