Centre Escolar Empordā

TAC a l'aula

Avui dia, les  TAC  esdevenen imprescindibles en la societat i també en l’escola. Permeten accedir a la informació, manipular-la, compartir-la i elaborar-ne de nova. El mestre o professor ja no és l’única font de transmissió de la informació i del coneixement.

Les noves tecnologies ofereixen possibilitats que fins ara eren impossibles, i impensables tant per al professorat com per l’alumnat. Per exemple, poden permetre al professorat el control total exhaustiu de tot el que fa l’alumne, inclosos els resultats de les activitats.

També permeten crear els entorns d’aprenentatge i facilitar les activitats adients per a cada alumne. I a l’alumne li permeten una interacció directa amb els continguts i una retroacció dels resultats immediata que els faciliti el desenvolupament autònom i responsable dels seus aprenentatges. També faciliten la presentació i exposició de continguts de manera digitalitzada i ,per tant, més clara i entenedora que en els formats habituals.

Fins ara, poder atendre la diversitat de les aules i facilitar a cada alumne les eines i activitats més adients per tal de desenvolupar els seus coneixements era una tasca força difícil i implicava gairebé tenir un professor per alumne. Ara el paper del professor realment passa de ser el que ha de transmetre tota la informació a ser el de gestor d’aquests entorns d’aprenentatge, tot cercant les activitats i els recursos que més s’apropin o parteixin dels interessos, motivacions i nivells dels alumnes.

 

Al nostre Centre l’objectiu principal  ha estat impulsar i regular l’ús de  les tecnologies de la informació i la comunicació a l’escola per tal que estiguin al servei de  l’aprenentatge i el coneixement, tot integrant-les en el Projecte Curricular de la nostra escola, com un mitjà habitual i natural, per estimular l’aprenentatge i la creativitat dels nostres alumnes.

L’objectiu últim d’incorporar les tecnologies a l’escola és  el de facilitar un  aprenentatge més autònom i personalitzat de l’alumnat, la qual cosa requereix també uns  rols diferents del professorat. Això comporta, en molts casos, canvis significatius en  l’organització i la metodologia.

Tenim clar que pel sol fet d’incorporar tecnologies a l’escola  no es produeix innovació i canvi metodològic. Però sí que aquest procés d’implementació propicia el replantejament compartit de moltes rutines escolars i la reflexió col·lectiva de  quines estratègies adoptar per afavorir l’aprenentatge de l’alumnat.

Amb la introducció de les TAC en el currículum del nostre centre, cerquem que  s’operi un canvi significatiu en l’organització, funcionament i pràctiques educatives en la nostra escola impulsant-les cap a un treball competencial i col·laboratiu.

Fa ara deu anys, juntament amb 4 escoles de Catalunya , vam crear la Fundació Tr@ms amb l’objectiu d’ afavorir l’aprenentatge dels nostres alumnes en l’ús de les noves tecnologies.

La nostra escola a dia d’avui compta amb les següents infraestructures:

  •   Tres aules d’informàtica en xarxa.
  •   Cada classe,  des d’infantil fins a batxillerats i cicles  disposen d’un ordinador, un canó, una pissarra digital interactiva i la xarxa corresponent.
  •   Els alumnes d'infantil fins a 4t de primària tenen  iPads de l'escola a la seva disposició.
  •   Els alumnes de CS de primària i ESO porten el seu propi iPad (1x1)

Aquesta infraestructura és cabdal, ja que ens permet la  recerca, l’ús de material digital i, sobretot, la immediatesa a l’hora de desenvolupar la classe. Augmenta el ventall de recursos didàctics disponibles que es poden utilitzar per  facilitar els aprenentatges dels alumnes.