Centre Escolar Empordā

Gabinet psicopedagōgic

És un servei de l'Escola que té com a objectius principals els següents:

 - Donar resposta i suport, tant a pares com a alumnes i professors, mitjançant una atenció psicopedagògica directa i continuada.

 - Col.laborar en les tasques educatives i en el procés ensenyament – aprenentatge dels diferents àmbits de les etapes evolutives del alumnes a l’Escola.

 - En les últimes etapes d’escolarització dels alumnes, s’encarrega d’informar i ajudar-los en la presa de decisions professionals.

 Nivells d’actuació del Gabinet Psicopedagògic és el següent:

- Treball individual amb alumnes.

- Exploració, orientació diagnòstica, derivació (si s’escau) i seguiment de casos. Això implica també un treball amb la família i els tutors.

- Col.laboració en l’elaboració de programes d’atenció individualitzada i ajudes específiques en alumnes amb N.E.E.

- Seguiment individualitzat de l’evolució d’aspectes amb repercussió en els aprenentatges (lateralitat, llenguatge, hàbits...)

- Treball col.lectiu amb alumnes de 4t d'ESO a fi d’orientar-los professionalment.

- Treball amb les famílies: entrevistes d’atenció personal, a iniciativa dels tutors, pares o dels mateixos alumnes.

- Treball d’enllaç amb altres professionals externs: contacte amb els professionals externs que atenen algun dels nostres alumnes per tal d’intercanviar informació i de coordinar accions, reunions amb l’EAP per actualitzar periòdicament la informació dels alumnes amb NEE.