Centre Escolar Empordà

Estudis dirigits i reforç

En el període del migdia comprès entre el final de les classes del matí i l’inici de les de la tarda, disposem de diferents espais o aules de treball on s’hi realitzen estudis dirigits adreçats als alumnes de CM , CS i ESO. Aquests mòduls tenen la finalitat de permetre que els alumnes puguin realitzar feines escolars individuals en un ambient de silenci que afavoreix la concentració i l’estudi.

La biblioteca també és un espai d’estudi, de lectura, d’informació i de documentació atès permanentment de dilluns a divendres en aquest horari del migdia. Fomenta la lectura i facilita l’accés als llibres, revistes i diaris en un ambient adequat i silenciós. També disposa d’ordinadors connectats a la xarxa on l’alumne-a pot fer les seves consultes.

Per als alumnes de Batxillerat es programen classes de reforç amb professors especialitzats les tardes del dimecres, dijous i divendres. Tenen a la seva disposició també la biblioteca de l’escola per poder treballar individualment.

Com activitat extraescolar, els dimecres i dijous tarda, tant per als alumnes de Primària com per als d’ESO,  s’ofereixen classes d’estudi amb professors del centre.