Centre Escolar Empordā

Estudis dirigits i reforį

En el període del migdia comprès entre el final de les classes del matí i l’inici de les de la tarda, disposem de diferents espais o aules de treball on s’hi realitzen estudis dirigits adreçats als alumnes de CM , CS i ESO. Aquests mòduls tenen la finalitat de permetre que els alumnes puguin realitzar feines escolars individuals en un ambient de silenci que afavoreix la concentració i l’estudi.

La biblioteca també és un espai d’estudi, de lectura, d’informació i de documentació atès permanentment de dilluns a divendres en aquest horari del migdia. Fomenta la lectura i facilita l’accés als llibres, revistes i diaris en un ambient adequat i silenciós. També disposa d’ordinadors connectats a la xarxa on l’alumne-a pot fer les seves consultes.

Per als alumnes de Batxillerat es programen classes de reforç amb professors especialitzats  per les  tardes. Tenen a la seva disposició també la biblioteca de l’escola per poder treballar individualment.

Com activitat extraescolar per les  tardes, tant per als alumnes de Primària com per als d’ESO,  s’ofereixen classes d’estudi amb professors del centre.