Centre Escolar Empordā

Ideari

La nostra escola té com a objectiu formar persones responsables i creatives, amb autonomia i curiositat intel·lectual, que desenvolupin al màxim les seves capacitats i el sentit crític, amb una elevada exigència personal  i de qualitat, tal i com demana la societat.

Els valors en què es basa la cooperativa, entre d’altres, són l’autonomia, la responsabilitat de la persona i la cultura de l’esforç en un marc de convivència, solidaritat i respecte.

És una escola oberta i democràtica, basada en l'acceptació del respecte als altres i en la promoció dels drets i valors de la persona.

Considera essencial, com a escola catalana, conèixer la llengua que li és pròpia i tot allò que fa referència a la cultura i a la identitat catalanes. Però també està oberta al coneixement de les cultures d’Espanya, d’Europa i del món. I donada la situació lingüística del nostre país, té com a objectiu el domini de les llengües catalana i castellana, tot estimant i practicant ambdues. També considera primordial l’aprenentatge del francès i de l’anglès com a  llengües  comunitàries, tot facilitant la integració dels alumnes en el món global d’avui.

L’escola fomenta la pràctica de l’esport no només com a mitjà de formació física, sinó també com a element de formació integral, tot valorant l’esforç i la superació personal i també l’esperit d’equip.

El nostre  ideari  té com a fonaments  els quatre pilars bàsics de l’educació segons Jaques Delors:

  • Aprendre a viure junts, respectant la diversitat de cada país.
  • Aprendre a saber, tenint en compte els canvis constants.
  • Aprendre a fer, saber superar dificultats, treballar en equip...
  • Aprendre a ésser, capacitat d’autonomia i de judici.