Centre Escolar Empordà

Calendari

Edició vídeos educació en valors -ESO

El projecte consisteix en la creació d’un material didàctic en forma de vídeo per part dels alumnes (format MPG). Aquest material ha de tenir una durada aproximada de 10 minuts i ha de descriure una activitat que els alumnes ja hagin realitzat.

A la matèria d’Educació per a la ciutadania, els alumnes trien un tema o un valor, activitat, unitat didàctica... i aquest tema es desenvolupa de forma interdisciplinària.

Els alumnes fan el guió, la gravació i l’edició final del vídeo, que ha d’anar dirigit a alumnes de la seva edat.